Det sker jævnligt, at Østjysk Energi bliver kontaktet af kunder, som har spørgsmål til elmarkedet og elregningen. Her har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

På regningen står der, at jeg både skal betale til Østjysk Energi og Lokalenergi. Hvorfor skal jeg betale til to energiselskaber?
Østjysk Energi er et netselskab, som står for drift, vedligehold og udbygning af elnettet. Vi handler ikke med el. Vi opkræver transportbetaling til elnettet, både til vores eget elnet og til det overliggende elnet, som ejes af Energinet.dk. Desuden opkræver vi forskellige former for afgifter på vegne af Staten og Energinet.dk.

Lokalenergi er vores elhandelsselskab. De handler med markedsel, som er den del af elregningen, som er omfattet af det frie elmarked. Hvis du handler el gennem Lokalenergi, eller du ikke aktivt selv har valgt en elleverandør og dermed modtager el via forsyningspligten, vil din elregning også inkludere en opkrævning fra Lokalenergi. Hvis du har valgt en anden elleverandør, vil du modtage to regninger, én fra din elhandler og én fra Østjysk Energi.

Jeg synes, at nogle af punkterne på elregningen er lidt svære at forstå. Hvor kan jeg finde en forklaring til begreberne på elregningen?
Elregningen indeholder mange begreber og oplysninger, som kan være svære at forstå. Forskellige offentlige myndigheder stiller krav til,  hvordan elregningen skal sammensættes, så derfor kan de mange begreber ikke undgås. For at lette forståelsen af elregningen har Østjysk Energi udarbejdet en ordliste til elregningen, hvor de enkelte punkter forklares.

Hvorfor får jeg ikke længere et selvaflæsningskort?
Hvis din måler er fjernaflæst, vil du ikke længere modtage et selvaflæsningskort. Østjysk Energi henter aflæsningerne hjem via et elektronisk hjemtagningssystem. Disse data bruger vi til at afregne kunderne med hver anden eller hver tredje måned.

Hvorfor får jeg stadig et selvaflæsningskort?
De steder hvor Østjysk Energi endnu ikke har udrullet fjernaflæste elmålere, skal kunderne stadig på traditionel vis selv indberette aflæsninger via et selvaflæsningskort. Disse kunder vil efterfølgende modtage en årsopgørelse på deres elforbrug.

Alle Østjysk Energis elkunder vil inden for en årrække blive fjernaflæste.

Hvorfor skal elmåleren aflæses på samme tidspunkt hvert år?
I forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet blev der indført faste retningslinier for aflæsning af elmålere. Vi skal kunne levere meget præcise målinger til de mange forskellige elhandlere på markedet, bl.a. så elhandlerne kan få indkøbt korrekt og slutafregne over for elproducenterne. Det kræver faste tidspunkter for aflæsning. Østjysk Energi er bundet af disse regler, og vi har ikke mulighed for at afvige fra dem.

Hvis du kontakter Østjysk Energi, er det dog muligt at flytte aflæsningstidspunktet. Du skal være opmærksom på, at dette tidspunkt skal være det samme hvert år.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan være hjemme på selvaflæsningsdagen?
Har man ikke mulighed for at aflæse måleren på aflæsningsdagen, er der fire mulige løsninger:

  1. Du kan aftale med Østjysk Energi, at vi skal komme og aflæse måleren mod et gebyr – se vores priser og vilkår.
  2. Ligger aflæsningstidspunktet på et bestemt tidspunkt på året, hvor du ved, at du ofte ikke vil være hjemme, f.eks. ved juletid, kan du aftale et nyt aflæsningstidspunkt med Østjysk Energi. Du skal dog være opmærksom på, at tidspunktet for aflæsningen skal være det samme hvert år.
  3. Østjysk Energi kan efter aftale sende selvaflæsningskortet til f.eks. en nabo eller et familiemedlem, der så kan foretage aflæsningen af måleren.
  4. Der kan installeres en fjernaflæst måler, som sender informationen til Østjysk Energi over GSM-telefonnettet. Dette er dog en bekostelig løsningsmodel, og vil derfor medføre en abonnementsstigning – se vores priser og vilkår.

Hvis min måler sidder uden på huset, kan Østjysk Energi så ikke selv komme ud og aflæse den?
For at spare på omkostningerne, beder Østjysk Energi vores kunder om selv at aflæse deres elmålere. Det er ikke rentabelt for hverken kunden eller Østjysk Energi, hvis vi skal aflæse måleren. Derfor kan man som kunde hos Østjysk Energi indtaste måleraflæsningerne på Østjysk Energis hjemmeside, indtelefonere dem på servicetelefonen eller indsende selvaflæsningskortet.

Hvad er forskellen på ”Transportbetaling” og ”Distributionsafgift”?
”Transportbetalingen” dækker drift og vedligehold af elforsyningsnettet, dvs. udgifter i forbindelse med transport af elektricitet fra produktionsstedet til husstandens måler. I transportbetalingen er desuden indeholdt et lovpligtigt ”Energieffektiviseringsbidrag”, som finansierer uvildig oplysning om energibesparelser. ”Distributionsafgiften” er en afgift, der opkræves af staten. Østjysk Energi har derfor ingen indflydelse på distributionsafgifter, men skal ifølge lovgivningen opkræve det på regningen.

Hvad dækker betalingen til ”Offentlige forpligtelser” over?
Offentlige forpligtelser er en lovpligtig afgift, der er med til at dække betaling for produktionskapacitet og forskning og udvikling på elområdet. De offentlige forpligtelser opkræves på vegne af Energinet.dk, der er det statslige systemansvarlige selskab i Danmark. Du kan læse mere om, hvad midlerne bruges til på deres hjemmeside www.energinet.dk.

Hvad dækker betalingerne til ”Energispareafgift” og ”Tillægsafgift” over?
Østjysk Energi opkræver begge disse afgifter på vegne af staten. ”Energispareafgiften” hed tidligere CO2-afgift og er en afgift for udledning af CO2. ”Tillægsafgiften” blev indført i 2011 som en del af regeringens program for omlægning af skatter og afgifter, så arbejde beskattes mindre, mens ressourceforbrug beskattes mere.

Mit acontoforbrug er sat lavere end mit faktiske forbrug. Har jeg pligt til at betale for det ekstra forbrug?
Acontoforbruget fastsættes efter et skøn, baseret på erfaringer fra tidligere års forbrug. Ved årsopgørelsen kan der forekomme reguleringer, og har man brugt mere el, end der er skønnet med i acontoforbruget, skal man naturligvis betale for det. Man kan til enhver tid få sat sit acontobeløb op ved at kontakte Østjysk Energi.

Måleraflæsning

Skal du indtaste måleraflæsning på el så brug selvbetjening her:

Selvbetjening